شعر دکتر احمد  

هــــو منی صدقــی همدلین یاران
 
هو غَــمزد و همدردین دل آزاران
 
مــــن په غمنــاکی قصه ایی کاران
 
ء مهتــــری صدلــکین غمان باران
 
شکرن گــــــو بـی حاجین خداوندا 
 
گو لایمــــــوتا و حَــــــی و پایندا
 
گو عرض و آسمان و عرشه دارندا 
 
هَـــجده هـزار خلـقت ربه سازندا
 
وش و تهلـی ساتـکگ پِره بنـــــدا
 
گَه وشی پیشـی و تهلـــی گو رندا 
 
گَه تهلی پیـــی و وشی گــو رنـدا
 
عِبــــرت و تـــکرارن منـا چنــدا
 
من بِسـی دیتگ مــو هـمین ا

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1